Quyển này đã đọc năm 2019, trong lúc đi tìm cảm hứng sáng tạo làm bst mới, tìm đọc thêm về con người, vùng đất An Nam để mở rộng kiến thức và có thêm cái nhìn về nơi này!

-Paul Giran-