Hãy làm điều bạn sợ phải làm và làm đi làm lại… đó là con đường chiến thắng nỗi sợ nhanh chóng và chắc chắn nhất từng được phát hiện ra.

-Dale Carnegie-

Đọc lần 1: 2014

Đọc lần 2: 2020