“Tặng cho thế hệ kế tiếp của những người làm tiếp thị và những nhà kinh tế học hành vi – những người sẽ phát huy những đống góp về kinh tế, xã hội và môi trường mà hoạt động tiếp thị đem lại để phục vụ cho lợi ích của nhân loại trên hành tinh này.”

– Philip Kotler