“Thị trường cần sự thay đổi và sự thay đổi cần lãnh đạo

Nếu lãnh đạo là khả năng tạo ra mà bộ lạc tin tưởng và thị trường yêu cầu sự thay đổi, thị trường cũng cần có nhà lãnh đạo.

Các nhà quản lý quản lý bằng cách sử dụng quyền lực mà tổ chức trao cho họ. Bạn hoặc nghe theo lời quản lý hoặc sẽ mất việc. Một nhà quản lý không thể tạo ra sự thay đổi vì đó không phải là công việc của ông ta. Công việc của ông ta là hoàn thành các nhiệm vụ được giao bởi một ai đó trong tổ chức.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo không quan tâm nhiều đến cơ cấu tổ chức hay sự đồng thuận chính thức từ tổ chức của họ. Họ dùng đam mê và ý tưởng để dẫn dắt, thay vì dùng lời lẽ đe doạ và sự quan liêu để quản lý. Họ phải biết rõ cách thức vận hành của tổ chức bởi điều này sẽ giúp họ thay đổi nó.”

Tribes | Seth Godin